29th Summer Camp

October 6, 2015
The 23rd of August 2013 marked the beginning of the 29th Annual Homenetmen London Summer Camp. Scouts between the ages of 4 and 18 spent a week away from their…

Sports Day 2013

October 6, 2015
Homenetmen London hosted a successful ‘marzagan or’ on April 14th 2013 at the Durston House School playing fields in Ealing. The aim of the event was to promote Homenetmen London’s…

Scouts Day 2013

October 6, 2015
Սփիւռքի տարածքին Հ.Մ.Ը.Մ.-ի եւ Հայ Սկաուտութեան ունեցած ազգանպաստ առաքելութիւնը վերահաստատելու համար՝ բաւարար էր ներկայ գտնուիլ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Լոնտոնի Մասնաճիւղի հիմնադրութեան 34-րդ տարեդարձին եւ Հայ Սկաուտի օրուան տօնակատարութեան: 16 Մարտ 2013-ի երեկոյեան…
The year 2013 started with a bang for the attendees of the New Year’s Eve Dinner Dance, hosted by our sister organisations: Armenian Relief Society, Homenetmen and Hamazkayin. – people…

Events Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Latest News